IV Симпозіум

1347440885

IV МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС»

 ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука

Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України

16-17 травня 2013 року у м. Рівному відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва в сучасному культурно-освітньому просторі: тенденції, проблеми, перспективи» на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Основні тематичні напрями:

 1. Дитина / Книга: соціокультурний контекст.
 2. Напівзабуті постаті талановитих дитячих письменників очима дослідників ХХІ ст.
 3. Видатні постаті в галузі літератури, книговидання та бібліотечної справи для дітей і юнацтва: «Антарктида» вітчизняної культури чи найперспективніше поле наукового пошуку?
 4. Література для дітей та юнацтва  у міждисциплінарному дискурсі: новітня реінтерпретація класичних та актуальні проблеми дослідження сучасних текстів.
 5. Переклад в галузі дитячої літератури: специфіка, проблеми та перспективи.
 6. Література для дітей та юнацтва у закладах різних рівнів акредитації (ВНЗ, коледжі, технікуми, училища: проблеми й напрацювання.
 7. Література для дітей та юнацтва в контексті сучасної літературної освіти.
 8. Феномен дитячого читання: дискурс, традиція, новітні концепції та форми.

Робочі мови конференції: українська, російська, німецька, англійська, польська.

 Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки до 1 березня 2013 року на ім’я заступника Президента Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва з науково-дослідної роботи, заступника декана історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Лілії Овдійчук, кандидата педагогічних наук, доцента за адресою: lilia_regi@ukr.net  або  вул..Струтинської, буд.31, кв.92, м.Рівне, 33003.

Статті за матеріалами конференції (оформлені відповідно до визначених вимог прийматимуться при реєстрації учасників та на електронну пошту lilia_regi@ukr.net та вул..Струтинської, буд.31, кв.92, м.Рівне, 33003і будуть розглянуті редколегією наукового збірника «Література. Діти.Час».

Конференційний внесок – 200 грн. Публікація статей – 20 грн./ст. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Відповідно до Постанови президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: „постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.
 2. Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в одному друкованому примірнику, а також у комп’ютерному варіанті у програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах. Сторінки рукопису нумеруються олівцем та підписуються автором.
 3. Суворо дотримуватися: правильного вживання літери „Ґ”. Тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах (напр., В.А. Лавренов), скорочення типу т. п., т. д., ХХ ст., назви населених пунктів типу м. Чернівці друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Лапки відкриваються знизу і закриваються вгорі („”).
 4. Угорі першої сторінки (в правому кутку) друкується УДК (звичайним шрифтом); із нового рядка (у лівому кутку) – ім’я та прізвище автора (розмір 16, жирний курсив); наступним рядком (по центру) – назва статті (розмір 16, прописними жирними літерами, до 10 слів). Через один рядок подається анотація та ключові слова українською мовою (розмір 13, курсив). У ключових словах обов’язково наводити ім’я автора, тексти якого розглядаються.
 5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том i сторінку: [3, с. 12-13]. Між скороченням „с.” і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Усі цитати і посилання мають бути ретельно перевірені за першоджерелами. Примітки внизу сторінки не припускаються.
 6. В кінці статті в алфавітному порядку наводиться список літератури, на яку посилається автор. Спочатку література – кириличним алфавітом, далі – латинським. Оформлення бібліографічного опису здійснюється згідно постанови ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) – детальніше див.: http://plc.at.ua (До уваги авторів). http://uchenyjkot.ru/viewpage.php?page_id=5
 7. Після списку літератури друкується назва статті, анотація та ключові слова англійською та російською мовами. Бажано додавати анотації мовами тієї читацької аудиторії, в якій зацікавлений автор.
 8. На окремому аркуші, а також в окремому файлі на електронному носії до рукопису додаються заявка: відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові (дублюються англійською мовою), місце роботи, посада, вчений ступінь i наукове звання, домашня адреса, телефон, e-mail.
 9. Роботи аспірантів, здобувачів і викладачів без наукового ступеня супроводжуються завіреною рекомендацією наукового керівника (підпис і печатка відповідної установи).
 10. Прохання не надсилати матеріали, опубліковані чи подані до друку в інших виданнях.
 11. Матеріали, оформлені неохайно або не за правилами, не розглядаються.
 12. Видання здійснюється із залученням коштів авторів.

 ЗАЯВКА

Учасника Міжнародної науково-практичної конференції

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________

Домашня адреса, телефон, Е-mail ________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________________

Наукове звання _______________________________________________________

Місце роботи, посада __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Тема доповіді ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 Секція (орієнтована) ___________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 

Голова оргкомітету: заступник Президента

Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва

з науково-дослідної роботи,

к.пед.н., доц. Лілія Овдійчук

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>