Наукова робота

  Науково-дослідний напрям

Науково-дослідна тема факультету – «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти»визначена науковими пріоритетами Міністерства освіти та науки України та науково-дослідними інститутами АПН та АН України.
Наукова робота факультету передбачає участь викладачів у науково-дослідній роботі, підготовці і публікаціях наукових розвідок у фахових журналах, проведенні спільних семінарів та конференцій; участь членів кафедр в апробаціях програм та підручників, написанні відгуків на автореферати співробітників та аспірантів; у проведенні наукових консультацій, керівництві науковою роботою студентів, проблемними групами, підготовці дидактичних матеріалів до уроків української мови, української та зарубіжної літератур (за новими підручниками), історії, іноземної мови.

У період з 2005 до 2012 р. опубліковано 731 наукових статей, видано 79 навчально-методичний посібник, з них 17 з грифом МОНУ та рекомендовані для студентів ВНЗ, 4 підручники, 10 монографій.

Учні та студенти України добре обізнані з підручниками та посібниками, авторами яких є викладачі історико-філологічного факультету: Назарець В. М.: “Зарубіжна література: для учнів 11 класу”, “Теорія літератури”, “Зарубіжна література: енциклопедичний довідник (у 2-х томах)”; Мисан В. О.: “Вивчення історії у 5 класі”, “Історія епохи очима людини: навчальний посібник з історії України та всесвітньої історії для учнів 10 класу”, “Оповідання з історії України та рідного краю”, “Основи держави і права України: посібник для вчителів і учнів”, “Робочий зошит учня”, “Джерело”, “Вступ до історії”; Лещенко Г.П.: “Інтегровані уроки. 5 клас. Методичні рекомендації для учителів-словесників”; Лещенко Г. П., Мединська Н. М.: “Наукова робота з сучасної української літературної мови”, ”Магістерське лінгвістичне наукове дослідження”; “Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія”. Овдійчук Л. М.: “Вивчення творчості Ліни Костенко”; Жив’юк А. А.: «Вивчення творчості Уласа Самчука в школі»; “Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука”; Денисюк Б. Ю.: “Споришеві килими”;Сучасна українська літературна мова:Фонетика. Фонологія. Графіка. Орфографія. Орфоепія.

Захистили кандидатські дисертації: Денисюк Б.Ю., Веремчук О.А., Завальнюк А.Р., Миронюк В.М., Мисан В.О., Лопацька Н.М., Мамчур І.М., Овдійчук Л.М., Оверчук О.В., Марчук О.О., Косарєва М.М., Котяш І.А., Федоренко О.О.

Над докторськими дисертаційними дослідження працюють доц. Мединська Н.М., проф. Лещенко Г.П., доц.. Мисан В.О., доц. Жив’юк А.А., над кандидатськими – викладач Левдер А.І., викладач Пархомчук М.М.

Участь у конференціях

 1. Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі» (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» (Кам’янець-Подільський, 2007 р.).
 3. Круглий стіл «Реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних одиниць сучасної української літературної мови» (Рівне, 2007 р.).
 4. Всеукраїнська наукова конференція «Лінгвістика тексту: теорія і практика» (Херсон, 17-18 квітня 2008 р.).
 5. Міжвузівський славістичний семінар (Рівне, 2008 р.).
 6. Регіональна наукова конференція «Актуальні проблеми граматики і лексикології» (Рівне, 2008 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми граматики і лексикології української мови» (Київ, 2008 р.).
 8. Міжвузівський семінар «Уроки української словесності як засіб формування мовної особистості школяра (обговорення авторських програм та посібників)» (Рівне, 2008 р.)
 9. “Проблеми типології граматичних одиниць” (Рівне, 2005 р.)
 10. „Проблеми формування мовної особистості учнів загальноосвітніх закладів” (Рівне 2006 р.).
 11.  Науковий теоретико-практичний семінар «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики ХХІ ст.» (Рівне, 2009 р.).
 12. Міжнародна наукова конференція «Розвиток словникового складу та граматичного ладу української мови у зв’язку з демократизаційними та глобалізаційними процесами» (Рівне, 2009 р.).
 13.  м.Краматорськ (листопад 2008 р.), на науково-методологічному семінарі, присвяченому проблемам підготовки вчителя (м.Київ, Інститут педагогіки АПН України, березень 2009 р.), на науково-практичній конференції м.Севастопіль (вересень, 2009 р.), на міжнародній науково-практичній конференції в м.Горлівка (жовтень 2009 р.) та на науково-практичній конференції в Рівненському державному гуманітарному університеті у жовтні 2009 р.
 14.  «Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2005»; «Система освіти як динамічне явище. Нові технології у викладанні в Європі і Україні. – Біла Церква» та ін.
 15. “Формування громадянського суспільства в контексті європейської інтеграції” (Рівне, 14-16 жовтня 2005 р.).
 16. “Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ ст.” (Рівне – Кременець, 11-13 травня 2005 р.).
 17. “Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку” (Київ, 2006 р.).
 18. “Проблеми змісту шкільного курсу новітньої історії в контексті програм для 12-річної школи” (Бердянськ, 2006 р.).
 19. “Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського неоромантизму: історико-літературні та поетикальні аспекти”: із серії «Літературні контексти ХХ століття» (Вінниця, 2-3 квітня 2009 р.).
 20. “Голодоморний геноцид сталінського тоталітаризму щодо українського народу у 1932–1933 рр.: ідейно-політичні мотиви, історичні передумови, наслідки і уроки для України” (Рівне, 20 грудня 2005 р.).
 21. “Актуальні проблеми історії західноукраїнських земель першої половини ХХ століття” (Рівне, 15 лютого 2006 р.).
 22. “Актуальні проблеми історії західноукраїнських земель першої половини ХХ століття” (Рівне, 2007 р.).
 23. “У моєму житті таким міцем була Прага…”/ Чехи і Дубенщина. Міжнародна науково-теоретична конференція / Державний історико-культурний заповідник м.Дубно, Дубенське чеське товариство “Стромовка”.- Дубно, 2011р.
 24. Компартійна номенклатура на чолі “радянізації” Рівненщини в другій половині 40-х. років ХХ століття / Міжнародна науково-практична конференція “Центрально-східна Європа: двадцять років систематичних трансформацій та геополітичних змін” / Рівненський інститут слов`янознавства Київського славістичного університету. _ Рівне,2012р.
 25. Діяльність радянської номенклатури в умовах нацистської окупації на території рейхскомісаріату “Україна”/ Міжнародна наукова конференція “Краєзнавство і учитель – 2012р.” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Національний дослідний університет РФ Бєлгородський державний університет. – Харків, 2012р.
 26. Місце і роль компартійної номенклатури в процесі радянізації Рівненщини (кінець 30-х – початок 50-х років ХХ ст.)/ Двадцять третя наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка. – Львів – Рівне, 2012р.
 27. Кадровий склад і діяльність органів НКВД-НКГБ під час першої “радянізації” Західної України (1939-1941 рр.) крізь призму “Великого терору” / Конференція “Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпритації (до 75-річчя “Великого терору” в СРСР)” / Інститут історії України НАН україни, Головна редколегія науково-документальної серії книг “Реабілітовані історіє”, Національна спілка краєзнавців України.- Київ, 2012р.
 28. Державна програма “Реабілітовані історією” в контексті сучасної меморативної політики в Україні / Всеукраїнський круглий стіл “Політика пам`яті в Україні” / Національний університет “Острозька академія”, Український інститут національної пам`яті, Інститут історії України НАН України.- Острог, 2012р.
 29. Література і місто: художній поступ / м.Луганськ 2011р.
 30. ІІ султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній тивищій школі/ Івано-Франківськ, 2011р.
 31. Бертольд Брехт і його час. Най час і Бертольд Брехт/ м.Житомир 2012р.
 32. Актуальні проблеми дослідження та викладання мов і літератур світу / м.Рівне 2011р.
 33. Актуальні проблеми культури української мови і мовлення / м.Остріг 2011р.
 34. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор / м.Ялта 2012р.
 35. Здоров`я та овіта, науката самореалізація молоді / м.Рівне 2012р.
 36. Духовно-моральне виховання молодого покоління: вітчизняний і зарубіжний досвід / м.Остріг 2012р.
 37. Всеукраїнська науково-практична конференція “Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблнми, перспективи” / Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, м.Вінниця 2011р.
 38. Всеукраїнська науково-практична конференція “Готовність педгогів до інновційної діяльності в умовах безперервної післядипломної освіти” / м.Рівне 2011р.
 39. Література. Діти. Час. / ІІ Міжнародний симпозіум, м.Львів 2011р.
 40. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології / м.Рівне 2010р.
 41. Всеросийская научно-практическая конференция “Психология образования: социокультурный ресурс Национальной образовательной иницыативы “Наша новая школа” г.Москва 2010г.
 42. Безперервна професійнаосвіта в контекстіЄвропейської інтеграції : теорія, досвід, прогноз / м.Київ 2010р.
 43. Перша всеукраїнська відеоконференція “Модернізація освіти для сталого розвитку” м. Рівне 2010р.
 44. Методологічний семінар НАПН “Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах” м.Київ 2010р.
 45. Методологічний семінар Академії педагогічних наук України “Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах” (Київ, 2010)
 46. “Формування мовної компетенції та мовної культури в духовно-моральному розвитку особистості” (м.Рівне, 11-12 листопада 2010р.)
 47. Міжвузівська науково-практична конференція “Пріоритетні напрями лінгвістичної освіти у школах та ВНЗ” (РДГУ, 9 листопада 2019р.)
 48. Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування мовної компетентності та мовної культури в духовно-моральному розвитку особистості”,11-12 листопада2010р., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Рівне.
 49. “Мовна картина світу слов`ян і культура”: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листопада 2010р. “Література і місто: художній поступ” (м.Луганськ, 2листопада 2011р.)
 50. Міжнародна наукова конференція “Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі слов`янських мов”, 19-20 травня 2011р., Рівненський державний педагогічний університет м.Рівне
 51. Международная научно-практическая конференция “Лингвистичиские и методичиские аспекты формирования поликультурной многоязычной личности”, 13-14 октября 2011г. г.Барановичи, Барановичский государственный университет.
 52. Міжнародний семінар “Актуальні явища в сучасних слов`янських мовах та літературах”, 17-18 жовтня 2011 року, Чеська асоціація укріїністів, університет ім.Ф. Палацького в Оломоуці, Чеська республіка.
 53. Міжнародна наукова крнференція до 80-річчя від дня народження професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999). (Київ, 19-20 травня 2011р.)
 54. ІІІ Конференция Комиссии по Аспектологии Международного Комитета Славистов “Глагольный вид: грамматичиское значение и контекст” (Падуанский университет (Италия) 30 сентября-4 октября 2011г.)
 55. Міжнародна наукова конференція “Системний аналіз функціонування мовних одиниць” до 75-річчявід дня гародження професора Арнольда Панасовича Грищенка (Київ, 22-23 вересня 2011р.)
 56. Міжнародна наукова конференція “Лксичні та граматичні одиниці: Функціонувально-систематичні і комунікативно-прагматичнмй аспекти” (Київ, 20 травня 2011р.)
 57. Всеукраїнська науково-практична конференція “Готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервноїпіслядипломної освіти” (Рівне 10-11 листопада 2011р.)
 58. ІІ Международный научный симпозиум “Славянские языки и культуры в современном мире” (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова 21-24 марта 2012г).

Участь у спеціалізованих вчених радах захисту кандидатських дисертацій

Доц. Мединська Н. М. була офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій:

Серпутько Г.П. „Семантичні й функціональні параметри дієслів ставлення до об’єкта та суб’єкта” (Спеціалізована вчена рада К.26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова від 17 жовтня 2006 р.);

Грипас О. Ю. „Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові” (Спеціалізована вчена рада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України від 13 березня 2007 р.).

Мініч Л.С “Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграговського” на здобуття кандидата філологічних наук (Спеціалізована вчена рада К 32.051.02 У Волинському національному університеті імені Лесі Українки).

Доц. Груба Т.Л.

Мамутова Закія Суфіянівна на тему: “Навчання лексики кримськотатарської мови учнів 5-6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу” представлене для захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).

Овдійчук Л.М.

Гаврилюк Оксани Володимирівни на тему: “Діалогічна робота з текстом на уроках української літератури” представлене до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).

Назарець В.М.

Ліпісівіцький М.Л. “Малі драматичні форми: система жанрів,своєрідність поетики” / м.Чернівці 2012р.
Лугова Т.М. “Теоретико-методологічні аспекти літературознавчих концепсій М.С. Грушевського”/м.Донецьк 2012р.

 Рецензування кандидатських дисертацій та відгуки на автореферати кандидатських дисертацій

Доц. Жив’юк А.А.

 1. Семещук Віра Мелетіївна, 2005 р., ЧНУ ім. Ю.Федьковича:
  “Розвиток меліоративних робіт на Волині в останній чверті ХІХ – 80-х роках ХХ століття: історико-економічний аспект” (07.00.01 – історія України).
 2. Марчук Володимир Станіславович, 18 вересня 2007 р., Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України:
  “Петро Федун в українському національно-визвольному русі (40-50-і рр. ХХ ст.)”(07.00.01 – історія України).
 3. Слесаренко Андрій В’ячеславович, 30 жовтня 2007 р., Київський славістичний університет:
  “Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969–1989 рр.)” (07.00.02 – всесвітня історія).
 4. Курилишин Костянтин Михайлович, 8 квітня 2008 р., Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України:
  “Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації” (1939-1944) (07.00.01 – історія України)
 5. Смирнов Андрій Іванович, 12 червня 2008 р., НУ «ОА»:
  “Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1939-1944 роках” (09.00.11 – релігієзнавство)
 6. Цецик Ярослав Петрович, 20 червня 2008 р., ЧНУ ім. Ю.Федьковича:
  “Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період” (07.00.01 – історія України).
 7. Поліщук Павло Ярославович, 8 вересня 2008 р., КНУ ім. Т.Шевченка:
  “Польська підпільна держава (1939–1945 рр.)” (07.00.02 – всесвітня історія).
 8. Галуха Василь Левкович, 21 жовтня 2008 р., Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України:
  “Комасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.)” (07.00.01 – історія України).

У 2009 р. прорецензовано 2 автореферати кандидатських дисертацій.

Доц. Овдійчук Л.М.

 1. Лілік О.О. “Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів” м.Київ 2011р

Доц.Назарець В.М.

 1. Осипенко О.М. “Образ автора,як компонент літературно-критичного висловлюання: Жанрово-композиційна своєрідність літературної критики К.І.Чуковського” м Донецьк 2011р.
 2. Сіверська С.Ф. “Наративні особливості автобіографічноїпрози кінця ХХ-ХХІ ст.” м.Тернопіль 2011р.
 3. Сокол М.О.” Прагматичні аспекти пара тексту (на матеріалі повісті І.Франка “Захар Беркут”)”м.Тернопіль 2011р.
 4. Пуніна О.В. “Засоби кіно мови в українській художній прозі 20-30-х. років ХХст.” м.Донецьк 2011р.
 5.  Вечоркін І.О. “Домінанти ідіостилю М.Малахути:структура художньог світу” м.Київ 201р.
 6.  Паль О.М. “Українська байка ХІХ-ХХст. : природа, еволюція, поетика” м.Київ 2012р.
 7. Якименко Л.М. “Надія Суворцева: доля, Художньо-документальна творчість, критична рецепція” м.Кіровоград 2012р.
 8. Данильчук В.Р. “Українські остарбайтери: 1941-1947 рр. (на прикладі Рівненської області)” м.Луцьк 2011р
 9. Романчук Т.І. “Збройна боротьба комуністичного режиму проти українськоговизвольного руху на Львівщині (1943-кінець 1950-х рр.)” м.Острог 2011р.
 10. Крупка О.В. “Земсткий суд на Волині (серединаХVI-перша половинаXVIIст.)” Кам`янець-Подільський 2012р.
 11. Баханова С.С. “Моделі української державності 1917-1922 рр. у сучасних шкільних підручниках з істрії” м.Дніпропетровськ 2012р.
 12. Власюк О.В. “Українські політичні партії Волині (1921-1929 рр.)” м.Острог 2012р.
 13. Крайлюк Л.В. “Творчість Ніла Хасевича у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва першої половини ХХ ст.: жанрово-видова структура, еволюція художньо-образної системи” м.Львів 2012р.
 14. Чернік С.Д.”Газетна періодика України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878-1918 рр.” м. Дніпропетровськ 2012р.

Доц. Мединська Н.М.

 1. Ачилової О.Л. “Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті” на здобуття наукового ступеня кандидатиа філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (Сімферополь 2011р.)

Доц. Груба Т.Л.

 1. Вітюк В.В. “Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв`язними висловлюваннями”на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02орія та методика навчання української мови (Київ 2011р.)

Учасники пленарного засідання Міжнародної конференції. Серед них: Городенська К. Г., i3[1]Плющ М. Я., Мойсієнко А. К., Мацько Л. І., Мірченко М. В.

 

 

 

 

 Учасники Міжнародної наукової конференції : Плющ М. Я. та Шульжук К. Ф. Науковці i4[1]обговорюють важливі проблеми розвитку мовної освіти в Україні.

 

 

 

 

Виступ доктора педагогічних наук. професора, академіка АПН України, заслуженого діяча i5[1]науки і техніки України, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти, Інституту педагогіки АПН України Вашуленка Миколи Самійловича.

 

 

 

 

ІІ Международный нацчный симпозиум “Славянские язики и культуры ы современном мире” (Москва, МГУ имени 200x150-images-stories-istoruku-21[1]М.В.Ломоносова 21-24 марта 2012г.)

 

 

 

 

 

ІІІ Конференция Комиссии по Аспектологии Международного Комитнта Славистов “Глагольній вид: граматичиское 200x150-images-stories-istoruku-22[1]значение и контекст” (Падуанский университет, Италія, 30 сентября – 4 октября 2011г.)

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція “Між поляками та українцями: різні аспекти
200x150-images-stories-istoruku-23[1]
прикордоння” (м.Рівне, МЕГУ ім. акад. С.Я. Дем`янчука, 13 жовтня 2012р.)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>